Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl

Kalendarium Działań SPPRP


Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP

Geneza powstania. Działalność na rzecz przedsiębiorców.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia interpretację obowiązujących przepisów w zakresie  wykonywania pracy nakładczej bądź pracy na umowę-zlecenie  przy równoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzez  systematyczne wydawanie decyzji o niepodleganiu ubezpieczeniu z pierwszego tytułu, a podleganiu z drugiego, przedsiębiorcom przypisywane są pseudo-zadłużenia sięgające do 10 lat wstecz. ZUS kwestionuje także  okresy niewykonywania działalności, wystawiając  „zawieszeniowcom”  tytuły wykonawcze - egzekucyjne.

W pierwszym okresie sporu na linii ZUS–płatnik sądy wydają wyroki korzystne dla prowadzących działalność gospodarczą. Linia orzecznictwa ulega jednak zmianie, sądy wydają lawinowo wyroki na korzyść ZUS.

Osaczeni szukają dla siebie ratunku kontaktując się na forach internetowych. Widząc brak efektów dotychczasowych działań  podejmują decyzję o konieczności sprzeciwu w formie zorganizowanych demonstracji.

·         12 maja 2011 r.

Pierwsza manifestacja poszkodowanych przez ZUS - przed budynkiem Sejmu w Warszawie w trakcie 92 posiedzenia Sejmu VI kadencji.

·         29 czerwca 2011 r.

Druga manifestacja przedsiębiorców   – nadal niezrzeszonych ,  odbywa się  w Warszawie przed budynkami sejmowymi w trakcie  95 posiedzenia Sejmu VI kadencji . Pada wiele obietnic szybkiego  i definitywnego rozwiązania problemu, w tym obietnic złożonych przez przedstawiciela  będącej w większości parlamentarnej Platformy Obywatelskiej.

Niestety obietnice nie skutkują żadnymi rozstrzygnięciami. Uwikłani przez ZUS w sztuczne zadłużenia   podejmują na forum internetowym decyzję o konieczności zorganizowania kolejnej demonstracji.

·         6 lipca 2011 r.

Oświadczenie CAS  (Centrum im. Adama Smitha – niezależny komitet doradczy wykonujący analizy i badania dotyczące spraw publicznych i tworzący ustawowe rozwiązania systemowe )  potwierdza proceder łamania prawa przez ZUS wobec drobnych przedsiębiorców i określa rzeszę pokrzywdzonych na pół miliona.

 

·         28 lipca 2011 r.

Trzecia manifestacja poszkodowanych przez ZUS  przed budynkami sejmowymi w Warszawie. Trwa w tym czasie 97 posiedzenie Sejmu VI kadencji. Widoczne jest duże zainteresowanie ze strony mediów oraz ze strony posłów różnych ugrupowań politycznych .

Zapada decyzja o sformalizowaniu dotychczasowych działań poszkodowanych przedsiębiorców poprzez  zawiązanie Stowarzyszenia.

·         6 sierpnia 2011 r.

Świętochłowice – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Poszkodowanych Przedsiębiorców RP. Wyłoniona zostaje grupa osób, która dopełni formalności rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Gliwicach. Stowarzyszenie zostaje wpisane do KRS pod numerem 0000401753     z datą 10 listopada 2011 r.

·         6 października 2011 r.

„SPPRP w Rejestracji” organizuje pikietę na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach w trakcie trwania Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Sprzeciw drobnych przedsiębiorców wobec biernej postawy rządu obserwują media posiadające w kraju największą oglądalność. Zarejestrowane  spektakularne wrzucenie ulotek do samochodu Premiera Tuska przez należącą do Stowarzyszenia „Olicę” oraz fakt zignorowania pikietujących przez Pana Premiera, który wręcz  ucieka  nie chcąc dopuścić do spotkania się z nimi – widzi cała Polska  (m.in. w relacji Arlety Zalewskiej  TVN24). Następuje długo oczekiwany przełom na linii poszkodowani przez ZUS-strona rządowa. Pragnąc  poprawić  przedwyborczy wizerunek swojej partii  (wybory parlamentarne 9 października 2011 r.)  Premier zaprasza Stowarzyszenie na rozmowy do swojej kancelarii. Stowarzyszenie zaproszenie przyjmuje. Ustalony zostaje termin spotkania.

·         11 października 2011 r.

Pierwsze spotkanie robocze SPP RP  (Czesława Senik, Maria Szlawska, Dariusz Ćwik, Wojciech Zatorski) z Panem Premierem Tuskiem w Jego kancelarii.  Stowarzyszenie zaprasza  do udziału w rozmowach nowo mianowaną Dyrektor Biura Interwencji ZPP. Rozmowy toczą się przy udziale  przedstawicieli strony rządowej (szef doradców premiera p. Michał Boni, minister finansów p. Jacek Rostowski) i z udziałem prezesa ZUS p. Zbigniewa Derdziuka. Poszkodowani przez ZUS otrzymują od Premiera obietnicę korzystnego  rozstrzygnięcia problemu do końca 2011 r.

·         18 października 2011 r.,  25 października 2011 r.

Drugie i trzecie  spotkanie robocze zespołu rządowego z przedstawicielami SPPRP i ZPP reprezentującymi poszkodowanych przez ZUS.  Dyskutowany jest mechanizm umorzeniowy.  

·         11 grudnia 2011 r.

I Walne Zebranie SPPRP w Chorzowie. Zostają wybrane władze Stowarzyszenia.

Od ostatniego spotkania z zespołem rządowym Stowarzyszenie zajmuje się analizą zaproponowanego mechanizmu umorzeniowego przygotowując swoje uwagi.

Data kolejnego spotkania nie jest ustalana, choć zbliża się termin określony przez Premiera jako zakończenie sporu z ZUS. Stowarzyszenie decyduje się przypomnieć o tym fakcie organizując  kolejną manifestację.

·         16 grudnia 2011 r.

Manifestacja w Warszawie przed  Centrum Nauki Kopernik w trakcie trwania Europejskich Dni Rozwoju wywołuje duży odzew mediów – głównie z powodu widocznego braku realizacji obietnicy złożonej przedsiębiorcom przez Premiera Tuska. W kancelarii Prezesa Rady Ministrów SPPRP  składa kolejną petycję. Strona rządowa nadal nie podejmuje dialogu.

·         9 stycznia 2012 r.

Katowice- otwarte spotkanie z  profesor Ireną Lipowicz – Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Stowarzyszenie przedstawia fakt zmiany interpretacji obowiązującego prawa dokonanej przez ZUS . Nawiązuje się trwała współpraca SPP z Panią Rzecznik, która skutkuje zainteresowaniem problemem Wicemarszałka Senatu RP Jana Wyrowińskiego.

·         Luty 2012 r.

SPPRP rozpoczyna szeroko  zakrojoną  akcję spotkań z posłami i senatorami w biurach poselskich w celu zapoznania ich ze skalą problemu, w jaki zepchnięci zostali przez ZUS prowadzący działalność gospodarczą. Poprzez merytoryczne rozmowy i przedstawianie twardych dowodów na  patologiczne działania ZUS wobec poszkodowanych uzyskiwane jest ponadpartyjne zrozumienie i wsparcie.

·         25 lutego 2012 r.

W ramach nagłośnienia braku kontynuacji współpracy ze strony rządu oraz szukania sposobu na jej wznowienie  odbywa się w Warszawie spotkanie przedstawicieli SPPRP z reprezentującym Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej Piotrem Ikonowiczem. Część z przekazanych tu materiałów trafia na najbliższe posiedzenie rządu, na którym pada pytanie o przyczynę odroczenia prac.

·         2 marca 2012 r.

Projekt ustawy wpływa do Sejmu (druk 382) .

·         5 marca 2012 r.

 Media informują o złożeniu poselskiego projektu ustawy umorzeniowej na ręce Marszałka Sejmu. Jest to kopia projektu ZUS z października 2011 r. Projektu, co do którego Stowarzyszenie ma wiele zastrzeżeń.

 

 

 

 

Od tego momentu aż do podpisania ustawy przez Prezydenta działania Stowarzyszenia biegną dwutorowo.

1.       Konsultacje i prace nad kształtem ustawy.

2.       Dalsze nagłaśnianie tematu poprzez spotkania z posłami, senatorami, europosłami jak również poprzez kolejne manifestacje i pikiety. Nawiązywana jest także współpraca ze stowarzyszeniami, związkami i organizacjami, którym dobro polskiego przedsiębiorcy nie jest obojętne.

Dodatkowo przez cały  okres Stowarzyszenie pomaga osobom poszkodowanym przez ZUS w drodze odwoławczej.

·         16 marca 2012 r.

W Warszawie, przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenie manifestuje pod hasłem „Nic o nas bez nas”. Poszkodowani domagają się udziału swoich przedstawicieli w pracach nad ostatecznym kształtem ustawy.

·         27 marca 2012 r.

SPPRP odwiedza w Sejmie wszystkie kluby parlamentarne. W każdym zostawia komplet materiałów  potwierdzający sprzeczne informacje przekazywane przez ZUS przedsiębiorcom, jak również zawierający opinie prawne przyznające rację poszkodowanym. Wnosi o jak najszybsze skierowanie projektu ustawy do pierwszego czytania.

·         18 kwietnia 2012 r.

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej. Temat posiedzenia to  „Polscy przedsiębiorcy a wymiar sprawiedliwości”. Stowarzyszenie przedstawia problem nadinterpretacji prawa przez ZUS.

·           8 maja 2012 r.

Marszałek Sejmu kieruje projekt ustawy do pierwszego czytania.

·         14 maja 2012 r.

Projekt ustawy nadal bez I czytania.

Manifestujemy w Katowicach na Placu Sejmu Śląskiego –przed budynkiem, w którym trwa  inauguracja IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie komentowane jest przez pół tysiąca mediów. Manifestacja nie uchodzi ich uwadze.

·         23 maja 2012 r.

I czytanie projektu ustawy na 15 posiedzeniu Sejmu.

 

 

 

·         31 maja 2012 r.

Warszawa, Sala Kongresowa Pałacu Kultury, I Kongres Niepokonanych 2012.  SPPRP nawiązuje współpracę z wieloma grupami w ramach konsolidacji środowisk i organizacji związanych z obroną osób pokrzywdzonych przez organy państwa.

·         13 czerwca 2012 r.  -  10 październik 2012 r 

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w procesie legislacyjnym poprzez uczestnictwo jako czynnik   społeczny we  wszystkich posiedzeniach :

     - Komisji Polityki Społecznej i Rodziny  ( 13 czerwca, 26 lipca, 25 września. 10 października 2012 r.),

     - Podkomisji stałej ds. rynku pracy (27 czerwca, 24 lipca, 26 września, 27 września 2012 r.).

Merytoryczne uwagi Stowarzyszenia i zdecydowany sprzeciw wobec określonych zapisów  znacząco zmieniają treść ustawy, co skutkuje możliwością skorzystania z niej szerszej grupie poszkodowanych.

SPPRP nie dopuszcza  do sytuacji, gdzie decyzja ZUS miałaby charakter uznaniowy, nie wyraża zgody na umorzenia na zasadach pomocy de minimis, doprowadza do uwzględnienia w zapisie  „zadłużonych” w ZUS, którzy nie posiadają jeszcze decyzji wymiarowych, zabezpiecza spadkobierców „dłużników”.

·         18 lipca 2012 r.

Posiedzenie senackiej Komisji Gospodarki Narodowej na temat : „Dostęp mikro i małych przedsiębiorstw do pomocy publicznej oraz środków programów operacyjnych UE wg raportu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową”. Stowarzyszenie przedstawia problemy przedsiębiorców wynikające z błędnych informacji i decyzji ZUS, a szczególnie zagrożenia związane z przyznaniem im umorzeń na zasadzie pomocy de minimis.

·         7 listopada 2012 r.

II czytanie projektu ustawy na 25 posiedzeniu Sejmu.

·         8 listopada 2012 r.

Przedstawiciele Stowarzyszenia  spotykają  się w Warszawie z senatorem Mieczysławem Augustynem – Przewodniczącym Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (obecnie, od 7 sierpnia 2014 r., noszącej nazwę Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej). Wyjaśniane są sporne kwestie dotyczące ustawy umorzeniowej.

·         9 listopada 2012 r.

III czytanie na 25 posiedzeniu Sejmu.

W wyniku głosowania całości projektu ustawy (430 głosów za, 1 przeciw, 0 wstrzymujących się)  ustawa zostaje uchwalona jednomyślnie ponad podziałami partyjnymi.

 

·         12 listopada 2012 r.

Ustawa przekazana zostaje  Marszalkowi Senatu.

·         30 listopada 2012 r.

22 posiedzenie Senatu.

Po pracach Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej  (16 listopada 2012 r. posiedzenie nr 40) oraz Komisji Gospodarki Narodowej (21 listopada 2012 r. posiedzenie nr 52), w których biorą udział również przedstawiciele SPPRP, w głosowaniu (66 za, 15 wstrzymujących się, 0 przeciw) Senat przyjmuje ustawę bez poprawek.

·         4 grudnia 2012 r.

Ustawa przekazana zostaje Prezydentowi do podpisu.

·         16 grudnia 2012 r.

Gdańsk, Hala Olivia – Przedstawiciel SPPRP bierze udział w Forum dyskusyjnym „Obywatel – kryzys zaufania do instytucji państwowych”.  Stowarzyszenie zdobywa dla poszkodowanych przez ZUS zrozumienie i poparcie kolejnych organizacji.

·         18 grudnia 2012 r.

Prezydent podpisuje ustawę.

·         31 grudnia 2012 r.

„Ustawa z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek

przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność” opublikowana zostaje w Dzienniku Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej  - Poz. 1551.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

15 stycznia 2013 r.

 

Wchodzi w życie „Ustawa z dnia 9 listopada 2012r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność” opublikowana  w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  - Poz. 1551. Umorzenia dotyczyć mają okresu od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r.

Ustawa dzieli przedsiębiorców na dwie grupy: umorzenie mogą już otrzymać ci, którzy zlikwidowali działalność przed 1 września 2012 r.  Pozostali  uzależnieni są  od notyfikacji Komisji Europejskiej.

 

·         17 stycznia 2013 r.

Do UOKiK wpływa wniosek Marszałek Sejmu o notyfikację ustawy.

·         8 lutego 2013 r.

UOKiK przesyła wniosek o notyfikację do Komisji Europejskiej ( wpływ do KE 11 lutego).

·         4 kwietnia 2013 r.

Komisja Europejska w kilkunastu pytaniach prosi UOKiK o szczegółowe wyjaśnienia i uzupełnienie informacji zawartych we wniosku notyfikacyjnym.

·         22 kwietnia 2013 r.

SPPRP kieruje do Komisji Europejskiej pismo wskazujące od strony przedsiębiorców na sposób, przyczynę i skutki spreparowania zadłużeń.

·         25 kwietnia 2013 r.

UOKiK przesyła Komisji Europejskiej odpowiedzi na I turę pytań.

·         20 czerwca 2013 r.

SPPRP wyraża zaniepokojenie przedłużającym się przebiegiem  notyfikacji jak również  oprotestowuje niezadawalający sposób realizacji ustawy.

Pikietujemy pod KPRM w Warszawie. Wspierani jesteśmy przez Stowarzyszenie Wolni Przedsiębiorcy, Stowarzyszenie na Rzecz Praworządności oraz Partię Przedsiębiorcy Rzeczypospolitej Polskiej.  Równolegle w gmachu Sejmu bierzemy udział w posiedzeniu podkomisji stałej do spraw rynku pracy. Dodatkowo obradujemy z Podsekretarzem Stanu – Wiceministrem Pracy i Polityki Społecznej Markiem Buciorem.

·         25 czerwca 2013 r.

Komisja Europejska kieruje do strony polskiej II turę pytań (wpływ do UOKiK 26 czerwca).

·         10 lipca 2013 r.

Posiedzenie podkomisji stałej do spraw rynku pracy. W odpowiedziach na II turę pytań przyjęte zostają 4 poprawki, w tym 3 wniesione przez SPPRP. Poprawki te wykluczają konieczność dalszych pytań ze strony Komisji Europejskiej.

·         18 lipca 2013 r.

SPPRP kieruje do Komisji Europejskiej kolejne pismo, przedstawiając aktualną sytuację przedsiębiorców oczekujących na przeciągającą się w czasie notyfikację.

 

20 listopada 2013 r.

 

Decyzja notyfikacyjna Komisji Europejskiej brzmi: „…zgłoszony środek nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE”.

Oznacza to, iż również czynnym przedsiębiorcom  otwiera się dostęp do ustawy umorzeniowej.

·         4 grudnia 2013 r.

Posiedzenie podkomisji stałej do spraw rynku pracy – z udziałem SPPRP. Tematy wiodące to sposób i stan realizacji ustawy oraz treść decyzji notyfikacyjnej.

Pomimo skutecznego doprowadzenia do wejścia w życie Ustawy Umorzeniowej Stowarzyszenie Poszkodowanych Przedsiębiorców RP nie zaprzestało swoich działań i do chwili obecnej wspiera przedsiębiorców w skutecznym korzystaniu z zapisów ustawy.

 

 


Nasi przyjaciele

reklamy

W tym miejscu może znaleźć
się TWÓJ BANER reklamowy!
Skontaktuj się z nami w celu

uzyskania dokładnych
informacji.
 
biuro@spprp.pl